Nejnovější komentáře

Autor: Katka Chvojková18.08. 15:05
Autor: Jan Veselý08.08. 15:01
Autor: JO JO27.07. 21:28
Autor: Michal Čeleda27.07. 20:01
Autor: JO JO16.06. 10:04

BB - najdi si svou akci...

<Listopad '21>
poútstčtsone
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
2930
     závod      promítání      koncert      přednáška      ostatní      párty      dětská akce      víc akcí

Boulder s.r.o
U Výstaviště 11, Praha 7
telefon: 605 700 816


Změněná otvírací doba (od 17.5.2021):
Po - Ne     9:00 - 22:00


Vstupné:

Dospělí
180 Kč

Děti
130 Kč

Kompletní ceník
Kontakt a mapa

Nutné přezuvky s sebou!
 
praha
foto

GDPR

GDPR

Prohlášení o nakládání s osobními údaji
spolkem BOULDER-X z.s.
se sídlem Oldřichova 264/11, Praha 2, 128 00, IČ: 22708197
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 24888 


Vážení klienti,

tímto prohlášením vás spolek BOULDER-X z.s., provozovatel lezecké stěny Boulder bar,  informuje o způsobech zpracování vašich osobních údajů a o opatřeních přijatých za účelem jejich zabezpečení, jakož i o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, plynoucích zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a dalších právních předpisů České republiky.

1. Postavení spolku BOULDER-X z.s.
Spolek BOULDER-X z.s. je vůči vám v postavení správce osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje získává, shromažďuje, zaznamenává, ukládá a v odůvodněných případech též poskytuje třetím subjektům.

Vaše osobní údaje získáváme za účelem poskytování služeb lezecké stěny a s tím související komunikace s Vámi. Vaše údaje pak následně zpracováváme z vícero zákonných důvodů pro různé účely.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů (důvody a účely zpracování, kategorie osobních údajů)
Základem pro zpracování vašich osobních údajů je:

a. Plnění smlouvy. 
V okamžiku, kdy se rozhodnete využívat služeb naší lezecké stěny
 (návštěva stěny, účast na kurzu apod.) dochází mezi vámi a naším spolkem k uzavření smlouvy. Aby mohla být tato smlouva uzavřena a řádně plněna, potřebujeme získat především vaše identifikační údaje a dále rovněž vaše kontaktní údaje.

b. Právní povinnost. 
Právní řád České republiky, jakož i právo Evropské unie nám ukládá celou řadu povinností, pro jejichž plnění v některých případech rovněž potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Jedná se například o povinnosti plynoucí z předpisů týkajících se vedení účetnictví, plnění daňových povinností, archivace dokladů apod.

c. Oprávněný zájem.
Oprávněným zájmem se rozumí situace, kdy společnosti potřebu znát určitý osobní údaj sice neukládá zákon ani smlouva, přesto je však zcela legitimním požadavkem spolku tento údaj mít a dále s ním nakládat. Typickým příkladem je používání bezpečnostních kamer v prostorách sportoviště či oslovování stávajících zákazníků s nabídkou obdobného zboží, jaké již odebírají, například formou tzv. newsletterů.

d. Souhlas.
Jestliže nemá spolek oprávnění vaše osobní údaje zpracovávat ze žádného z výše uvedených důvodů, může tak činit pouze tehdy, dáte-li mu k tomu svůj souhlas. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Podrobnější informace týkající se udělování a odvolávání souhlasů naleznete níže.

e. Ochrana životně důležitých zájmů.
Ve zcela výjimečných případech jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat i z účelem ochrany života a zdraví vašeho nebo jiných osob. Půjde typicky o situaci, kdy dojde v prostorách našeho centra k úrazu, požáru nebo jiné nestandardní situaci, a bude třeba provést vaši identifikaci za účelem zajištění lékařského ošetření či jiného podobného zásahu.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zejména:

Vaše identifikace jako smluvní strany a následné plnění smlouvy v případě, kdy využíváte služeb našeho sportoviště, účastníte se námi pořádaných akcí apod.

Marketing, zasílání obchodních sdělení, propagace našich služeb, informace o námi pořádaných akcích, pořizování fotografií a videozáznamů z našich lekcí či akcí za účelem propagace našeho sportoviště.

Interní potřeby našeho sportoviště, vedení databáze klientů, databáze účastníků jednotlivých lekcí a akcí, fungování našeho rezervačního systému. 

Za výše popsanými účely zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

a. Identifikační údaje: jméno, příjmení, ročník narození

b. Kontaktní údaje: e-mail, telefon

c. Statistické údaje: údaje o tom, jaké služby u nás využíváte, jak často, zda jste účastníkem některých námi pořádaných akcí apod.

3. Předávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím subjektům. Výjimkou mohou být situace, kdy nám to ukládá, resp. nás k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem, nebo je to nutné pro splnění smlouvy. V nezbytném rozsahu tak půjde o předávání např. poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství, poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům právních služeb a rovněž orgánům státní správy a pro účely pololetních dětských kurzů také spolku Boulder Bambini z.s., IČ: 04259793. 

4. Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, která se liší v závislosti na tom, z jakého zákonného důvodu vaše údaje zpracováváme. V případě zpracování na základě právní povinnosti nebo plnění smlouvy je tato doba stanovena právními předpisy České republiky týkajícími se požadavků na archivaci účetních dokladů, daňových dokladů, daňové evidence apod.

V případě zpracování na základě vašeho souhlasu  uchovává společnost Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je tento souhlas udělen, nebo do odvolání souhlasu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jsou vaše osobní údaje uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou se v tomto případě rozumí doba trvání oprávněného zájmu.

5. Povinnost poskytnout údaje
Jakékoli poskytnutí osobních údajů je z vaší strany ryze dobrovolné a nemůže po vás být žádným způsobem požadováno. Vezměte však na vědomí, že v případě osobních údajů poskytovaných za účelem plnění smlouvy, právní povinnosti nebo ochrany oprávněného zájmu spolku není bez uvedení potřebných osobních údajů možné vám poskytnout požadované zboží či službu. 

Veškeré vaše osobní údaje získáváme výhradně od vás, tímto způsobem tedy můžete mít neustále kontrolu nad tím, jaké údaje a proč nám poskytnete.

6. Vaše práva související s ochranou osobních údajů
V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení máte následující práva:

a) právo na přístup k údajům
Máte právo požadovat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, máte rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU. 

b) právo na opravu údajů
Máte právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se vás týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

c) právo na výmaz údajů
Máte právo požadovat výmaz osobních údajů. Náš spolek je vám povinen vyhovět, jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže nám povinnost zpracovávat osobní údaje ukládá některý právní předpis, nebo je to nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků našeho spolku.

d) právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o vás nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

Využijete-li práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů spolku nebo ve veřejném zájmu.

e)  právo na přenositelnost údajů
Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, můžete požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje jste rovněž dále oprávněni poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení,

f) právo vznést námitku k dozorovému úřadu
V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zájmu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro učely přímého marketingu.

g) právo na odvolání souhlasu
Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto prohlášení (viz bod Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

h) právo odmítnout poskytnutí údajů
Nejste povinni spolku jakékoli údaje poskytnout. V případě údajů, k jejichž zpracování dochází na základě právní povinnosti, plnění smlouvy nebo ochrany oprávněného zájmu, není v takovém případě správce oprávněn a povinen vámi požadovanou službu poskytnout.

7. Způsobilost dítěte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů
Obecné nařízení v souladu s přijatou vnitrostátní úpravou stanoví, že způsobilým k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se dítě stává dovršením 15 let věku. Je-li subjektem údajů (tj. klientem našeho sportoviště) dítě mladší 15 let, je třeba, aby za něj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li udělen, vyplnil zákonný zástupce, popřípadě jiná osoba oprávněná dítě zastupovat.

8. Dozorový úřad
Na území České republiky podléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení jste oprávněni k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány vaše osobní údaje.

9. Kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajů se pro účely tohoto prohlášení rozumí spolek BOULDER-X z.s., se sídlem Oldřichova 264/11, Praha 2, 12800, IČ: 22708197, zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 24888.

reklama