Nejnovější komentáře

Autor: Katka Prokopová03.05. 16:06
Autor: Katka Prokopová01.05. 21:41
Autor: Kateřina Pírková22.04. 02:02
Autor: Marie Kopáčková12.04. 21:26
Autor: Kateřina Pírková16.01. 16:58

BB - najdi si svou akci...

<Květen '22>
poútstčtsone
 1
 2 3 4 5 6 7 8
 9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
     závod      promítání      koncert      přednáška      ostatní      párty      dětská akce      víc akcí

Boulder s.r.o
U Výstaviště 11, Praha 7
telefon: 605 700 816


Otevírací doba:

pondělí - neděle
09:00 - 22:00


Vstupné:

Dospělí
180 Kč

Děti
130 Kč

Kompletní ceník
Kontakt a mapa

Nutné přezuvky s sebou!
 
praha
foto

Provozní řád

Provozní řád lezecké stěny Boulder Bar

Lezecká stěna Boulder Bar slouží výhradně pro provozování boulderingu a souvisejících sportovních aktivit. Prvořadými povinnostmi všech návštěvníků je bezpodmínečné dodržování tohoto provozního řádu, pokynů pracovníků recepce (služby) a instruktorů a nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto základních povinností je zajištěna Vaše bezpečnost při pobytu v prostoru sportoviště, čímž je předcházeno vzniku újmy na zdraví, jakož i škodám na majetku, případně vzniku nemajetkové újmy. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, což potvrdí provedením registrace do elektronického systému na boulder.cz

Výklad pojmů pro účely tohoto provozního řádu

Bouldering
Disciplína sportovního lezení, při které se leze bez lana v menší výšce (cca do 4,5 metru) a veškeré pády či odskoky zachytí měkké dopadiště umístěné po celé podlahové ploše stěny. Při boulderingu člověk zdolává kratší (v řádu několika kroků) lezecké cesty (tzv. bouldery) postavené z určitého množství chytů. Cílem je dosáhnout topu (posledního chytu v cestě či označeného místa) na co nejmenší počet pokusů.

Sportoviště
Prostor Boulder Baru určený pro lezení a další sportovní aktivity. Zahrnuje plochu lezecké stěny ve všech halách (Stará hala, Hala 25 a Hala 27), rozcvičovnu a tělocvičnu, včetně všech nářadí a pomůcek na cvičení.
Plánek Boulder Baru:Návštěvník
Každá osoba, která v prostoru sportoviště provozuje bouldering nebo jiné cvičení, včetně osob, které se v prostoru sportoviště pouze zdržují.

Dítě
Osoba mladší 15 let, která smí do prostoru sportoviště vstoupit a vykonávat zde jakoukoliv činnost pouze pod dohledem rodiče.

Mladistvý
Osoba ve věku 15 - 18 let, která smí do prostoru sportoviště vstoupit a vykonávat zde jakoukoliv činnost pouze pod dohledem osoby starší 18 let. Bez doprovodu osoby starší 18 let smí mladistvý vstoupit do prostoru sportoviště pouze po předložení podepsaného Souhlas zákonného zástupce - BB.pdf

Rodič
Osoba dohlížející na dítě - rodič nebo jiná dospělá osoba, která nese za dítě odpovědnost.

Služba
Osoba pověřená provozovatelem, která vykonává službu na recepci (dohlíží na logování návštěvníků) a je provozovatelem oprávněna k dohlížení na dodržování provozního řádu.

Provozovatel
Boulder s.r.o., Oldřichova 264/11, Praha 2


Zásady a pravidla pro provozování boulderingu a souvisejících sportovních aktivit v prostoru lezecké stěny Boulder Bar

Každý návštěvník bere na vědomí, že provozuje bouldering a veškerou další sportovní činnost na vlastní nebezpečí. Vstup do prostoru sportoviště je možný pouze po zalogování se na recepci a zaplacení vstupného.

Každý návštěvník starší 18 let je povinen se před první návštěvou sportoviště zaregistrovat do elektronického systému na www.boulder.cz. Osoby mladší 18 let jsou registrováni pod účty svých rodičů. 
Vstup osob mladších 15 let je možný pouze pod dohledem rodiče nebo jiné dospělé osoby, která tímto přebírá za dítě odpovědnost. Rodič je povinen mít dítě pod neustálým dohledem, a to ve všech prostorech Boulder Baru. Do Staré hale je zakázán vstup dětem do 15 let bez doprovodu rodičů. Při průchodu Starou halou musí rodič vést dítě za ruku.
Mladiství ve věku 15 - 18 let mohou navštívit sportoviště samostatně pouze po předložení podepsaného Souhlasu zákonného zástupce - BB.pdf

Každý návštěvník je před započetím sportovní aktivity povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti a zkušenosti s boulderingem. Provozovatel důrazně nedoporučuje provozovat bouldering osobám se zdravotními potížemi, těhotným ženám a osobám s jakýmkoliv fyzickým či psychickým omezením, které by mohlo vést ke vzniku újmy na zdraví či majetku.
Je zakázáno vstupovat do prostoru sportoviště pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Rovněž je zakázána konzumace alkoholu a omamných látek v prostoru sportoviště. 
Provozovatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna odepřít vstup do sportoviště osobě, která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, případně takovou osobu ze sportoviště vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Během měsíců září až červen je ve všední dny v čase 14 - 18 hodin Hala 25 a 27 přednostně určeny pro dětské kurzy organizované lezeckou stěnou Boulder Bar. Návštěvník může do těchto prostor v tuto dobu vstoupit, ale bude-li instruktorem Boulder Baru požádán o opuštění prostoru, musí neprodleně jeho pokynu uposlechnout. Toto omezení se nevztahuje na Moonboard, Naklápěčku a Pegboard.
Zároveň je během měsíců září až červen ve všední dny v čase 14 - 18 hodin možné přijít na lezeckou stěnu ve skupině více než 4 lidí pouze po předchozí telefonické dohodě (777 649 371).
Provozování vlastních komerčních aktivit (vedení kurzů apod.) v jakýkoliv čas je návštěvníkům umožněno pouze po předchozí telefonické domluvě (777 649 371).

Návštěvník je povinen chovat se v prostoru sportoviště tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, a je povinen se podrobit pokynům provozovatele nebo jím pověřené osoby. Zejména je zakázáno pohybovat se v prostoru pod lezoucím návštěvníkem a nechávat své věci ležet na dopadišti (hrozí nebezpečí zranění). Při průchodu prostorem lezecké stěny je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Lezení je povoleno pouze v lezecké obuvi. Je zakázáno lézt ve venkovní obuvi či naboso.
Každý návštěvník je povinen udržovat na sportovišti čistotu a pořádek. V prostoru lezecké stěny je zakázáno jíst. Pití je do sportoviště možno vnášet pouze v uzavíratelných plastových lahvích.

Utrpí-li návštěvník na lezecké stěně zranění, je povinen jej bezodkladně nahlásit pracovníkovi recepce. Takto nahlášené zranění bude pracovníkem recepce zaevidováno do knihy úrazů. Návštěvník k tomuto zápisu připojí svůj podpis.

Návštěvník je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit pracovníkovi recepce jakoukoliv zjištěnou technickou závadu na lezecké stěně, zejména uvolněný chyt, vyčnívající šroub, poškození dopadiště a podobně. 

Provozování podnikatelské činnosti v celém prostoru sportoviště je možné pouze se souhlasem provozovatele.

Provozovatel stěny nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni bez nároku na vrácení vstupného vykázat ze sportoviště osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu, zásady bezpečného lezení nebo pravidla slušného chování a svým jednáním omezuje nebo ohrožuje ostatní návštěvníky.

Návštěvníci online registrací vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel uchovával a zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zároveň návštěvníci vyjadřují svůj souhlas s použitím materiálů (fotografie, videa, apod.) pořízených při akcích pořádaných Lezeckou stěnou Boulder Bar pro potřeby mediální či jiné propagace a prezentace.
Návštěvníci online registrací a zaplacením vstupného vyjadřují svůj souhlas s tím, že provozovatel může vytvářet obrazový materiál, který může být využíván pro propagační účely lezecké stěny.
Provozní řád je platný od 1.8.2020 a je závazný pro všechny návštěvníky a osoby pobývající v prostoru sportoviště. Návštěvník potvrdí, že se s tímto provozním řádem seznámil, provedením registrace do elektronického systému na boulder.cz


 

reklama